Kameraövervakning effekt är när brotten hände någonstans

Kameraövervaknings effekt

Bostadsinbrott bild
Bostadsinbrott
december 1, 2018
Kameror skapar trygghet
december 19, 2018
kameraövervakning

CCTV kameror

Många undersökningar har gjorts, bland annat Brå, polisen och andra myndigheter. Det beror på att lagen vid denna tidpunkt är att du inte kan använda kameraövervakning någonstans eller utan tillstånd från länsstyrelsen. Så denna debatt pågår.

Man har lagt ut det på remiss och har kommit fram till några slutsatser. Information från Sveriges Riksdag påvisar att de undersökningar som finns går det inte att dra några entydiga slutsatser att kameraövervakning minskar brottsligheten generellt. Mycket talar dock för att kameraövervakning kan vara effektiv i det brottsförebyggande arbetet. Kameraövervakning har sannolikt störst betydelse för planerade brott, framförallt olika typer av egendomsbrott som inbrott, stöld och skadegörelse. När det gäller mer oplanerade brott exempelvis våldsbrott som sker under alkoholpåverkan tycks övervakningen ha mindre betydelse.

Av de undersökningar vi redovisat framgår att en klar majoritet av befolkningen förefaller att vara positiv till kameraövervakning på många platser dit allmänheten har tillträde. Tendensen tycks också vara att allt fler människor accepterar kameraövervakning på allmänna platser. Samtidigt är det tydligt att toleransen för kamera- övervakning är mindre på platser där människor är mer privata. Det rör sig exempelvis om privatbostäder och ungdomsgårdar.

Kameraövervakningslagen ska inte gälla kameraövervakning som en fysisk person utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur. Vi anser inte att dagens omfattande och vardagliga hantering av tekniken för rent privata ändamål, t.ex. användningen av webb- kameror och annan övervakning som sker i privatbostäder ska omfattas av samma lagstiftning som den övervakning som bedrivs av myndigheter och näringsidkare på gator, torg samt i andra offentliga miljöer. Det bör t.ex. inte krävas att den som utnyttjar tekniken för rent privata ändamål vid straffansvar ska vara skyldig att upplysa om övervakningen. Efterlevnaden av lagen när det gäller privat verksamhet är låg och det finns ytterst begränsade möjlig- heter för myndigheter att kontrollera och beivra lagstridig övervakning i privata miljöer. Den som i privat verksamhet bryter mot lagens bestämmelser lagförs i princip aldrig.

Kort sagt menas att den personliga integriteten är överkomlig i jämförelse med vinsterna vid införande av kameraövervakning.

För mer information:

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *